Regulamin

§ 1

[Zasady ogólne]

 

1. Sklep Meblowy Pro-Style Grzegorz Kajtoch jako organizator serwisu mebleprostyle.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.


2. Sklep Meblowy Pro-Style Grzegorz Kajtoch jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

 

§ 2

[Użytkownicy]

 

  1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu mebleprostyle.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu mebleprostyle.pl nieodpłatnie.

 

§ 3

[Oferta]

 

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie mebleprostyle.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, w paczkach do samodzielnego montażu. W paczce znajdują się instrukcje montażu wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami. Montaż nie wymaga specjalistycznego sprzętu.


3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.


4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.


5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki.


6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu mebleprostyle.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

§ 4

[Zamówienie]

 


1. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.


2. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 5

[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

 

1. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


2. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 6

[Termin realizacji zamówienia]

 

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy

Bank ING

64 1050 1344 1000 0090 9146 4694

i wynosi od 3 do 35 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, .itp.


2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.


3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.


4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.


5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§ 7

[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.


2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu: Pro-Style Grzegorz Kajtoch, ul. Armii Krajowej 2c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.


3. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.


4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Kupującemu nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli z magazynu Sprzedającego do Kupującego.


5. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

§ 8

[Reklamacje]

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:
a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.


2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.


3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego: zdjęć uszkodzonych elementów, kopii Faktury Vat lub rachunku, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.


4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie lub mailowo do siedziby firmy. Reklamacja może zostać rozpatrzona w sposób negatywny bądź pozytywny.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzymuje nowe meble bądź elementy, które wskazane zostały w protokole reklamacyjnym. Czas realizacji reklamacji ustalany jest indywidualnie.

6. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.


7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl